Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring

mboRijnland verwerkt van de bezoekers van deze website persoonsgegevens. mboRijnland vindt een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang en is zich bewust van de privacywetgeving. mboRijnland is ervoor verantwoordelijk om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij met de privacywetgeving omgaan. In deze privacyverklaring gaan wij in op de gegevens die wij van jou verwerken via deze website.

Voor onze studenten en medewerkers hebben wij een aanvullende privacyverklaring opgesteld en op het intranet van mboRijnland geplaatst.

Verantwoordelijke

Het College van Bestuur van mboRijnland is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming die wordt genoemd in deze privacyverklaring. Dit houdt in dat het College van Bestuur van mboRijnland het doel en middelen bepaalt van de gegevensverwerkingen.

Functionaris voor de gegevensbescherming

Mocht je vragen hebben over deze privacy- en cookieverklaring, dan horen wij het graag. Dhr. Mr. N. (Niels) Dutij is de functionaris voor gegevensbescherming van mboRijnland. Vragen over je privacy kun je aan hem stellen via privacy@mboRijnland.nl.

Waarom en welke gegevens wij van jou verwerken

Wij verwerken diverse soorten gegevens van jou, waarvan wij de gegevens altijd rechtstreeks van jou hebben gekregen. Je kan hierbij denken aan jouw contactgegevens, jouw gestelde vragen via een webformulier, aanmeldingen bij evenementen (open dagen, meeloopdagen) etc.

Wij verwerken onder meer de volgende gegevens van bezoekers van deze website:
naam, adres, woonplaats;
telefoonnummer, e-mailadres;
geboortedatum, geslacht;
studiegerelateerde gegevens;
eventueel persoonlijke vragen/verzoeken via het contact-/web-formulier
websitebezoek en klikgedrag;
duur en tijdstip van het bezoek van de website;
gebruik van social media.

mboRijnland verwerkt je persoonsgegevens onder meer voor de volgende doelen:

afhandeling van aangevraagde (studie)informatie;
de aanmelding voor open dagen of andere evenementen;
voorlichtingsdoeleinden;
het sturen van nieuwsbrieven;
het verbeteren van de website.

Geautomatiseerde besluitvorming

mboRijnland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierom besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van mboRijnland) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

mboRijnland bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Als wij je gegevens niet meer hoeven te bewaren, zullen wij deze verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden

mboRijnland verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je persoonsgegevens. mboRijnland blijft verantwoordelijk voor deze inhoudelijke verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Zie onze cookie-pagina

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

mboRijnland neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Als je de indruk heeft dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via privacy@mboRijnland.nl.

Responsible Disclosure

Hackers kunnen (op ethisch verantwoorde wijze) kwetsbaarheden ontdekken in onze beveiliging.  Daar kunnen we van leren en mogelijke schade voorkomen. Hier het beleid hoe mboRijnland hier mee omgaat (communicatie, eventuele beloning) en wat de spelregels zijn voor de melder.
Als een ethische hacker aan deze regels voldoet, zullen wij geen aangifte bij de politie doen.

Wat wij van de hacker eisen:
• Geen openbaarmaking of wijziging van onze gegevens;
• Onze gegevens en/of de kwetsbaarheid niet delen met anderen;
• Ons zo snel mogelijk (maar uiterlijk binnen 24 uur) en zo volledig mogelijk informeren op privacy@mborijnland.nl;
• Geen gebruik te maken van deze gegevens door bijvoorbeeld extracties te maken van de database of andere handelingen met de gegevens uit te voeren.

Wat wij de hacker beloven:
• We ondernemen geen juridische stappen;
• We reageren binnen 5 werkdagen;
• We handelen dit vertrouwelijk af;
• We houden hem/haar op de hoogte.

Jouw rechten als bezoeker van deze site

Wij stellen jou graag in staat om gebruik te maken van jouw wettelijke rechten die je hebt onder het privacyrecht. Dit betekent dat je altijd een verzoek kan indienen om inzage te krijgen in de gegevens die wij van jou verwerken.

Daarnaast kan je ook een verzoek indienen om gegevens te rectificeren, te beperken of geheel te wissen uit de systemen van mboRijnland. Je hebt altijd het recht om onjuiste gegevens aan te vullen of te verbeteren. Als je ons verzoekt om jouw gegevens te beperken of te wissen, zullen wij toetsen of dit mogelijk is. In deze toets houden wij ons aan de wettelijke vereisten en kijken wij bijvoorbeeld of wij geen wettelijke plicht hebben om de gegevens te bewaren. Daarnaast heb je het recht om te vragen om de gegevens die wij over jou verwerken aan jou over te dragen aan jou of aan een andere organisatie.
Als je een van deze rechten wil uitvoeren, dan kan je een schriftelijk verzoek mailen naar privacy@mboRijnland.nl ter attentie van de functionaris voor de gegevensbescherming dhr. mr. N. (Niels) Dutij.

Indien jouw probleem volgens jou niet goed wordt opgelost, dan kun je je melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen

mboRijnland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor een update. De laatste wijziging van deze privacyverklaring was op 15 februari 2019.

Dataregisters

Dataregister studenten (PDF)
Dataregister relatie (PDF)
Dataregister medewerker (PDF)